Rekisteriseloste ja tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

Rekisterinpitäjä

Netvisa Oy
Y-tunnus: 2089326-4osoite:
Uusitie 81, 86600 HAAPAVESI
puhelin. 0440575757
sähköposti: netvisa@netvisa.fi

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Atte Karsikas
puhelin.0440575757
sähköposti:atte.karsikas@netvisa.fi

Henkilörekisterin nimi

Netvisa Oy:n (Peliplaza.fi) pelaajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

- Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn Netvisa Oy:n (www.peliplaza.fi) sivuston käyttäjärekisteriä, käytetään vain mahdollisten palkintojen toimittamiseen

Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin ellei toisin sovita. Mikäli tietoja käytetään markkinointiin, kysytään siitä erikseen lupa rekisteröityneeltä käyttäjältä. Rekisteröityvän henkilön antamien käyttäjätietojen oikeellisuutta ei tarkisteta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään. Rekisteröityminen palveluun täyttäen rekisteröintilomakkeen, tai facebook tunnuksilla kirjautuminen.

Käsiteltävät henkilötiedot

Nimi*
Käyttäjätunnus*
Sähköposti*
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Mikäli tietoja luovutetaan, kysytään käyttäjältä erikseen lupa tietojen luovuttamiseen. Tietojen luovuttamisen peruste on tällöin kolmannen osapuolen tekemä markkinointi käyttäjille. Esimerkkinä kolmannelle osapuolelle toteutettu peli, jonka tarkoituksena on kerätä markkinointirekisteriä kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoitukseen.

Mikäli henkilötietoja luovutetaan kolmannelle osapuolelle. Kerrotaan rekisteröityneelle käyttäjälle tietojen käyttötarkoitus ja mikä taho kolmas osapuoli on sekä mihin käyttötarkoitukseen tietoja luovutetaan. Käyttäjältä pyydetään suostumus tietojen luovuttamiseen.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaus

Tiedot säilytetään teknisesti suojattuina turvallisessa palvelin salissa. Muun muassa palomuuritekniikalla estetetään ulkopuoliset hyökkäykset ja pääsy rekisteritietoihin.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään 5 vuotta viimeisestä kirjautumisesta. Mikäli käyttäjä ei ole kirjautunut palveluun 5 vuoden aikana, käyttäjätunnusten vuositarkistuksessa käyttäjätunnus ja siihen liittyvät tiedot poistetaan.

Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai
c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Muita rekisteröidyn oikeuksia

Rekisteröitynyt käyttäjä voi muuttaa omia tietojaan omien sivujen kautta, tai pyydettäessä poistaa oman käyttäjätunnuksensa sekä siihen liittyvät tiedot pysyvästi.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön sähköpostitse osoitteeseen atte.karsikas@netvisa.fi tai postitse osoitteeseen Rynnäkkötie 1, 86600 HAAPAVESI.